YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir konaklama tesisinin (otel, motel, hotel, hostel, restoran, bar, cafe, kafe, işletme) Bakanlığımızdan onaylı turizm belgeli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bakanlığımızdan turizm belgeli tesislerin isim, tür ve sınıf ve bulunduğu il Bakanlığımız İnternet Sitesinde ilan edilmektedir. Ayrıca, tesisin bulunduğu yer İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden de bilgi alınabilir. Üzerinde Bakanlığın ve tesisin adı, tesisin türü ve varsa sınıfı ile işletmenin Bakanlığın denetiminde olduğuna dair bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket, belgeli turizm işletmelerince tesis girişine asılmaktadır. Yine belge türüne göre belirlenmiş bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş turizm belgesi, belgeli turizm işletmelerince müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde asılmaktadır.

Otel ve şikayetleri hakkında detaylı bilgiler. Özellikle rezervasyon iptal süreleri ve koşulları, ücret iadesi ve kesintileri, iade süresi, müşterileri hakları...vb konularda detaylı bilgiler

Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve 1618 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, belirtilen konularda düzenlemeler yer almaktadır. Diğer taraftan ücret iadesi taleplerinin 6502 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapılması gerekmektedir.

Seyahat Acentaları; Adres, ticaret, unvan değişikliği, şube adres değişikliği, şube açma/kapama talebi ve benzeri değişiklik talepleri nereye yapılır?

Öncelikle Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine yapılması gerekir Dosya bu birlik tarafından düzenlendikten sonra Bakanlığa gönderilmekte, Bakanlıkça da son durumuna ilişkin belge düzenlenmektedir.

Tesis şikayetleri; Bakanlıktan belgeli tesislere ilişkin şikayetler nereye yapılır? (Turizm yatırım veya işletme belgeli)

Tesisin bulunduğu yer İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne veya Bakanlığımıza başvuru yapılabilir. Şikayetler Bakanlığımız mevzuatı kapsamında değerlendirilir. Diğer kurumların görev ve yetki alanlarına giren hususların, şikayetlerin etkin olarak çözümlenebilmesi açısından ilgili kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Turizm yatırımı belgesi nedir? Başvuru aşama/süreç ve belge bilgileri nelerdir?

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (i) bendinde ‘Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belgeyi’ ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu belge için Bakanlığımıza yapılacak başvurularda istenilen belgeler anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir. Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda belirtilen belgeler Bakanlığa ibraz edilir: a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi. b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor. c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi. d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge. e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge. f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı

Turizm tesislerinde doktor, havuzlarda cankurtaran bulundurma zorunluluğu varmıdır?

Bakanlığımızdan belgeli turizm tesislerinden, kapasitesi beş yüz yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor hizmeti ve sürekli hemşire bulundurulması zorunludur. Ayrıca, kapasitesinde yüzme havuzu bulunan tesislerde, havuzda can güvenliğini sağlayan sertifikalı cankurtaran bulundurma zorunlu bulunmamaktadır.

Bakanlığımızdan BELGESİZ olan (Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi) otellere (konaklama tesisleri) ilişkin şikayetler nereye yapılmalıdır?

Bakanlığımızdan turizm belgesi bulunmayan tesislere ilişkin şikayetlere, şikayete konu tesise işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren Belediyeye veya Valiliklere yapılmalıdır.

TELIF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Bandrol almanın yararı nedir? Bandrol almak zorunlu mudur?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca süreli olmayan yayınlar ve sinema-müzik eserleri ile bilgisayar oyunları için bandrol zorunluluğu vardır. Bandrol, hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleri ile mücadele etmek amacıyla öngörülen bir uygulamadır. En önemli işlevi ise orijinal nüshayı korsandan ayırt etmektir.

Bugüne kadar dünya üzerinde uygulanmamış bir fikrim var. Bu fikrimin korunması ve kimse tarafından kullanılmaması için tescillemek istiyorum. Nasıl başvuru yapmalıyım?

Bugüne kadar dünya üzerinde uygulanmamış bir fikrim var. Bu fikrimin korunması ve kimse tarafından kullanılmaması için tescillemek istiyorum. Nasıl başvuru yapmalıyım?

Kullanmak istediğim bazı eserler var ancak eser sahiplerine ulaşamıyorum ne yapmalıyım? Ulaşamadığımı Bakanlığa bildirsem Bakanlık kullanmama izin verir mi?

Eser sahiplerine ait mali haklardan olan işleme çoğaltma, yayma, umuma iletim ve diğer hakların kullanımı için mutlaka eser sahibinden, ölmüşse mirasçılarından izin alınması zorunludur. Eser sahiplerine ulaşılamaması halinde, eserin kullanımı amacıyla Bakanlığımızca izin verilmesi mümkün değildir.

Hangi eserler için isteğe bağlı kayıt tescil işlemi yapılmaktadır?

Bilgisayar Programları-İlim ve Edebiyat eserleri-Güzel sanat eseri-musiki eserleri ve tescili yapılmamış Sinema eserleri.

Eserimi nasıl tescil ettirebilirim? Kayıt ve tescil sürecinde hangi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur. Bir eserin korunması için sahibinin özelliğini taşıması ve yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi gereğince zorunlu kayıt tescile tabi sinema ve müzik eserleri ile bilgisayar oyunları dışındaki eser gruplarında, eser sahipleri isteğe bağlı kayıt tescil işlemi yaptırabilirler. Söz konusu işlem hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup elden veya posta yolu ile başvuru yapılması mümkündür. Bunun için öncelikle Genel Müdürlüğümüzün www.telifhaklari.gov.tr internet sitesi üzerinden otomasyon sistemine girilerek istenilen bilgiler kayıt altına alınır. İşlem sonunda verilen başvuru numarası ve istenilen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze başvurulur. İstenilen belgelerin eksiksiz olarak ibrazı halinde mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini içeren belgelerin bir örneği mühürlenir ve aslı gibi kabul edilerek kayıt altına alınır. Başvuru sahibine de yapılan işleme ilişkin olarak kayıt- tescil belgesi düzenlenerek verilir. Başvuranların sayısından bir adet fazla olacak şekilde düzenlenen bu belgenin biri de Bakanlıkta kalır.

Zorunlu kayıt - tecil hangi eserler için söz konusudur?

Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlar ile bilgisayar oyunlarının kayıt ve tescili zorunludur.

TANITMA GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Bakanlığın tanıtım faaliyetlerinde kullandığı Türkiye Logosunun kullanımı izne tabi midir?

Evet, Türkiye Logosunun kullanımı izne tabidir, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 1. ve 33. maddeleri arasında yer alan "Marka"ya ilişkin hükümlere göre korumaya tabidir, logonun izinsiz kullanımında Bakanlığımızın yasal işlem başlatma hakkı bulunmaktadır.

Tanıtma Genel Müdürlüğünün ülkemizde düzenlediği festivaller hakkında bilgi alabilir miyim?

Genel Müdürlüğümüz, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin ve ülkemizin tanıtımına yönelik projelerin desteklenmesini sağlamaktadır. Yurtiçindeki uluslararası etkinliklerin/projelerin desteklenmesi kapsamında, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” 15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizin yaşataılmasını, yayılmasını, desteklenmesini, geliştirilmesini ve tanıtılmasını sağlayan yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere ilgili etkinliklere destek verilmektedir.

Ülkemizde Turizmin geliştirilmesi yönünde bir projem var nereye başvurabilirim?

Turizmin geliştirilmesine yönelik projeler için Tanıtma Fonu Temsilciliğine müracaat edilir.

Tanıtma Genel Müdürlüğünün iletişim bilgileri hakkında bilgi alabilir miyim?

+90 (312) 2128300Faks (Genel Müdürlük Makamı):(+90 312) 2128595E-Posta:tanitma@kultur.gov.trAdres:İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Tanıtma Genel Müdürlüğü yurt dışı tanıtım faaliyetlerini nasıl yürütmektedir? Pazarlama hedefleri nelerdir?

Tanıtma Genel Müdürlüğü yurt dışı tanıtım faaliyetlerini pazarlama hedeflerine dayanarak gerçekleştirmektedir.Genel Müdürlüğün pazarlama hedefleri; - Türkiye’nin pazar payının ana pazarlarda ve gelişmekte olan pazarlarda artırılması, olgun pazarlarda korunması Normal koşullar altında toplam ziyaretçi sayısının artırılması Ülkemize gelen üst gelir grubu ziyaretçilerin payının artırılmasıKişi başı harcamanın ve kalış sürelerinin artırılması- Mevsimselliğin azaltılarak turizm talebinin 12 aya yayılması- Kültür, golf, kış, kongre, yatçılık, şehir, gençlik, sağlık ve eko turizm gibi turizm çeşitlerine yönelik talebin arttırılmasıTurizmin bölgelere dengeli dağılımının sağlanmasıdır.

MILLI KÜTÜPHANE BASKANLIGI

Milli Kütüphanede Türkiye'de yayınlanan bütün kitapları bulabilir miyiz?

Milli Kütüphane, Çoğaltılmış Fikir ve sanat Eserlerini Derleme Kanunu çerçevesinde yayınları temin eden araştırma ve arşiv kütüphanesidir. Türkiye’de çıkan yayınların çoğunluğu bulunmakla beraber, derleme kaçağı olan yayınların bulunmama ihtimali de olabilmektedir. Bu yayınlar tespit edildiğinde temin edilmektedir.

Milli kütüphaneden bir defada kaç tane kitabın fotokopisini talep edebilirim?

Milli kütüphaneden bir defada 6 adet kitap fotokopisi talep edilebilmektedir.

Milli Kütüphane Giriş Kartı nasıl alınır? Giriş Kartı almak için ücret ödeniyor mu?

Giriş kartı almak isteyen kişinin, kütüphaneye gelerek kayıt bölümüne başvurması, bağlı olduğu kurum veya kuruluştan alınmış kimlik belgesini göstererek, kullanıcı giriş formunu doldurup imzalaması gerekir. Başvuran kişinin dijital fotoğraf makinesi ile fotoğrafı çekilerek, kullanıcı barkod numarası ile bu fotoğrafını içeren giriş kartı kendisine teslim edilir. Milli Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Şubesine bağlı bulunan Üye Kayıt Bölümünde hafta içi 09:00-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında kayıt işlemleri yapılmaktadır.Giriş kartı almak için, DÖSİMM tarafından belirlenmekte olan 3,5 TL ücreti ödemek gerekir.

Neden Milli Kütüphaneden her isteyen faydalanamıyor?

Kütüphane türleri arasında 7 den 77 ye ayrım gözetmeksizin herkese hizmet veren kütüphaneler,halk kütüphaneleridir. Milli Kütüphane ise halk kütüphanelerinden farklı bir misyona sahiptir. Bir yandan sağladığı materyalleri araştırmacıların hizmetine sunarken, diğer yandan da bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüdür. Milli Kütüphanenin araştırmacılara daha iyi hizmet vermesi amacıyla bu kısıtlama yapılmaktadır.

Lise öğrencisi olarak Milli Kütüphaneden yararlanmam mümkün mü?

12. Sınıf lise öğrencisi ve lise mezunları Kütüphanemize üye olabilirler. 12. Sınıf öğrencileri üyelik başvurusunda öğrenci belgeleri ile (Okul müdüründen imzalı) nüfus cüzdanını ibraz etmeli, lise mezunları ise lise diplomasının aslı veya fotokopisi nüfus cüzdanını ibraz etmelilerdir.

Milli Kütüphane salonlarından hangi saatler arası yararlanabiliriz?

Milli Kütüphane salonlarından okuyucular hafta içi 09:00-24:00 hafta sonu ise 09:30-22:00 saatleri arası yararlanabilirler.

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Müzeler Hangi Günler Ziyarete Açıktır?

Müzelerimiz pazartesi günleri temizlik nedeniyle kapalı bulunmaktadır. Ancak Topkapı Sarayı Müzesi Salı günleri temizlik nedeniyle kapalıdır.Ayrıca ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak bazı müzelerimiz pazartesi günleri de ziyarete açık olup takibi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü web sayfasından yapılabilmektedir.

Define aramak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire Define Arama Yönetmeliği’nin (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14428/define-arama-yonetmeligi.html) 7. maddesinde yer alan belgelerle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederler.Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Fotoğraf Çekim İzinleri ve Mülaj Talepleri Nasıl Değerlendirilmektedir?

Bakanlığımıza bağlı müze ve bağlı birimlerinde fotoğraf, film çekimi talepleri Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde ve 16.04.2007 tarih ve 65060 sayılı genelge ve 18.02.2004 tarih ve 3379 sayılı yönerge doğrultusunda ilgili valiliklerce değerlendirilmektedir. Ancak İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, (Kutsal Emanetler, Harem ve Hazine Dairesi) ve Ayasofya Müzesine ilişkin çekim izinleri ayrıca tüm Bakanlığımıza bağlı müzeler ve bağlı birimlerinde dizi çekimi ve mülaj için izin başvuruları Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Sit alanında yer alan ve sahibi olduğum taşınmaza ilişkin olarak koruma amaçlı imar planında getirilen hükümleri öğrenmek veya buna itirazda bulunmak istiyorum. Nereye başvurabilirim?

Taşınmazın tapu örneği ile birlikte, varsa pafta, ada, parsel bilgileri ve adres bilgilerini içeren başvurunun ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesi halinde, konuyla ilgili inceleme yapılarak başvuru sahibi bilgilendirilir..

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının veya sit alanının koruma düzeyinin yetersizliğine ilişkin görüşlerimi nereye bildirebilirim?

En yakın mülki idare amirliği, müze müdürlüğü veya ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne başvurularak konu hakkında inceleme sürecinin başlatılması sağlanır. Söz konusu alanda 2863 sayılı Kanun kapsamında aykırı bir uygulamada bulunulup bulunmadığı ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünce tespit edilerek gerekli işlemler yapılır.

Tarihi Eserleri Bulanlara İkramiye Verilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan "taşınır" nitelikteki kültür varlıklarının yasal süre içerisinde ilgili mercilere haber verenlere 2863 sayılı yasanın 24'üncü maddesi hükümleri ve müze uzmanlarının eserlere ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde ikramiye ödenmektedir.Ayrıca 2863 sayılı yasanın 64'üncü maddesinin e.bendinde "nerede olursa olsun yeni bulunup da 4'üncü maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine" Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik çerçevesinde ikramiye verilmektedir. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında bilgi edinmek için http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14606/korunmasi-gerekli-tasinir-kultur-ve-tabiat-varliklarini-.html linkini ziyaret edebilirsiniz.

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Devlet Sanatçısı Olmak İçin Şartlar Nelerdir? Kimler Devlet Sanatçısı Olabilir?

Danıştay 10. Dairesi’nin 18.01.2002 tarih ve 1999/2780 E., 2002/72 K. sayılı kararı gereğince; 22.08.1991 tarih ve 20968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçilmeleri Hakkındaki Yönetmelik" iptal edilmiş olup, Danıştay’ın ilgili kararı sonucunda “Devlet Sanatçısı” unvanı kaldırılmıştır. Yönetmeliğin iptalinden sonra hiçbir sanatçıya bu unvan verilmemektedir.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroları Ne Şekilde Desteklemektedir?

Bakanlığımızca, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında sadece özel tiyatroların müteakip sanat sezonunda sahneye koyacakları oyunlarına Değerlendirme Komisyonu kararı ile maddi destek sağlanabilmektedir. Bu kapsamda her yıl 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzce başvurular online olarak alınmakta olup, Başvuru ile ilgili duyuru anılan tarihlerde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde ( http://guzelsanatlar.kulturturizm.gov.tr) yapılmaktadır. Bunun dışında bir yardım yapılması mevzuat gereği mümkün olmadığı gibi anılan faaliyet dışında özel tiyatrolara yönelik yapılan bir uygulama da bulunmamaktadır.

Sanatçı Belgesi Veriliyor mu?

Sanatçı belgesi Genel Müdürlüğümüzce verilmemektedir. “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” gereğince, bu alanda çalışmalarını yürüten geleneksel el sanatkârlarına, halk müziği mahalli sanatçılarına, halk ozanlarına (âşıklar) ve şairlerine başvurdukları takdirde Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen yönergeye göre oluşturulan kurul kararları doğrultusunda Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtları yapıldıktan sonra “Sanatçı Tanıtım Kartı” verilmektedir.

Sergi Açmak istiyorum. Sanat galerisinde sergi açabilmek için Koşul, şart ve yaptırımlar nelerdir?

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bağlı Güzel Sanatlar Galerilerine doğrudan dilekçe, özgeçmiş ve eser örnekleri ile başvuruda bulunulması halinde, Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliğine uygun olarak müracaatlar değerlendirilmeye alınmaktadır.

Sanat Galerileri ve sergiler hangi saatler arasında açıktır?

Genel Müdürlüğümüze bağlı Hasan Rıza Sergi Salonu ile Mustafa Ayaz Vakıf Müzesi Giriş Salonu Pazartesi günleri hariç diğer günler 10:00 ve 18:00 saatleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulmak üzere açık tutulmaktadır. Bunun dışında diğer illerimizde bulunan sanat galerilerinin ziyeret satleri ile ilgili bilgilere bulundukları ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ulaşılabilir.

DOSIMM

Bakanlığa bağlı olan müzelere kimler ücretsiz girebilmektedir?

Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ücretsiz ziyaret edebileceklere ilişkin bilgilere, “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”den (http://www.dosim.gov.tr/muze-ve-orenyerleri-giris-yonergesi ) ulaşılabilmektedir.

Bayramlarda ve diğer özel günlerde müzelerden indirimli ya da ücretsiz faydalanabilir miyiz?

Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyerlerinin bayramlarda ve diğer özel günlerde ücretsiz ziyaret edilebilmesine ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini, “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” gereğince ücretsiz ziyaret hakkı bulunanlar o günlerde de ücretsiz ziyaret edebilmektedir.

Engelli vatandaşlar için müzekart veriliyor mu, veriliyorsa nerden alabilirim?

“Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 3. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; “T.C. vatandaşı ve yabancı engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)” Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş sağlamaktadır. Ayrıca Yönergenin 8. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; “Engelli vatandaşlar (Refakatçileri hariç) tarafından talep edilmesi halinde de 1(bir) yıl süreli Engelsiz Müzekart ücretsiz olarak düzenlenir”. Engelsiz Müzekart, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerleri (http://muze.gov.tr/tr/satis-noktalari?CID=2) gişelerinden temin edilebilir.

Müze ve Örenyerinin ziyaretinde kart satış noktası olmayan müzelerde mağdur oluyoruz. Neler yapabiliriz?

Müzekart+ basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden geçici Müzekart+ temin edilebilmektedir. Alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerli olan bu kart Müzekart basım istasyonu bulunan yerlerde asıl Müzekart+’ya dönüştürülebilir.

Müzekart+ satış noktaları?

Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerleri gişeleri (http://muze.gov.tr/tr/satis-noktalari?CID=2) ile http://muze.gov.tr/tr/muzekart adresinden Müzekart+ satın alınabilmektedir.

Müzekartımı kaybettim. Ne gibi bir işlem yapmalıyım?

Müzekart+ (http://muze.gov.tr/tr/satis-noktalari?CID=2) satış noktalarına başvurularak ücreti mukabilinde yeni kart temin edilebilir.

Üniversite öğrencisiyim ancak yanımda öğrenci kimliğim ve öğrenci belgem yok indirimli müzekart alabilir miyim?

İndirimli Müzekart düzenlenebilmesi için, “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” gereğince öğrenci kimliği ibrazı zorunludur.

DEVLET OPERA VE BALESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Hangi İllerdeki Opera Biletleri Satılmaktadır?

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun için bilet satılmaktadır.

Salon koltuklarının hangi kısımları internet için ayrılmaktadır?

Salonlardaki koltukların tamamı internet ortamına açıktır. Gişeler ve internet kullanıcıları aynı anda boş olan tüm koltukları satın alma hakkına sahiptir.

Aldığım biletleri nasıl teslim alabilirim?

Satın aldığınız biletleri herhangi bir Devlet Opera ve Balesi gişesinden alımınızı takiben hemen teslim alabilirsiniz. Temsil saatine 15 dakika kalana kadar biletlerinizi teslim almanızı öneriyoruz. Temsil saatinde yığılma sebebiyle zorluk yaşanmaktadır. Teslim sırasında kimlik göstermeniz zorunludur. Bu sebeple adına bilet kesilecek kişi eğer satın alan kişiden farklı ise bunu alım sırasında belirtmeniz gerekmektedir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iletişim bilgilerini ve adresini öğrenebilirmiyim?

Adres: Korkutreis Mah. Hanımeli Sk. 11, 06430 Çankaya, ANKARA Telefon: 0312 229 76 25

Oyunlar hangi zaman diliminde internet satışına açıktır?

Oyun saatine kadar biletler satışa açıktır.

CATAB

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iletişim bilgilerini öğrenebilir miyim?

İsmet Paşa Mah. İstiklal Cad. No:113 Ecebat, Çanakkale, Türkiye Tel:02868141128 Fax: 02868141730 Mail: tarihialanbaskanligi@kulturturizm.gov.tr www.catab.gov.tr

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın Gerçekleştirdiği Etkinlikler Hakkında Nasıl Bilgi Sahibi Olabilirim?

Aşağıda yer alan web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan etkinlikler ve duyurularımızı takip edebilirsiniz. Http://catab.kulturturizm.gov.tr Twitter:TarihiAlan Facebook: Tarihi Alan Başkanlığı İnstagram: Tarihi Alan Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

http://catab.kulturturizm.gov.tr/TR,120940/mevzuat.html adresimizden Başkanlığımıza ait mevzuat (Kanun,Yönetmelik, Yönerge) ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

ARAGEM

Turist Rehberlik Kursu Açma Yetkisi kimdedir?

Birlik ve TÜRSAB’ın ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, belirlenen dillerde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında Birlik tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programları düzenlenir.

Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Programları Kimler Tarafından Verilmektedir. Ücretlimidir?

Genel başlığı yaygın mesleki turizm eğitimi olan sektör çalışanlarına yönelik verilen tüm bu kurslar Genel Müdürlüğümüz Usta Öğreticileri tarafından ücretsiz verilmektedir.

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Ülke çapında ve Bölge çapındaki kursların açılması için gerekli şartlar nelerdir?

Birlik ve TÜRSAB hangi dillerde sertifika programı açılacağına ilişkin ortak önerilerini yazılı olarak Bakanlığa bildirir. Sertifika programı açılacak diller, önerilen diller arasından turizm sektörünün ihtiyaçları da gözetilerek Bakanlık tarafından karara bağlanır ve bu karar Birlik ve TÜRSAB’a bildirilir.

Sanatçı tanıtma kartı hangi yönetmeliğe göre verilir?

Sanatçı Tanıtma Kartı; 10/4/2009 tarih ve 27196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği”nin 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” ye göre verilir.

Turist Rehberleri için görev esnasında Kimlik kartı taşıma Mecburiyeti varmıdır?

Turist rehberliği mesleğini icra ederken turist rehberi, çalışma kartını göğüs hizasında gözle görülür şekilde taşımalıdır.

Turist rehberliği yapabilmek için Rehberlik Belgesi Almak Mecburiyeti varmı?

Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunulamaz. Sunanlar hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Bakanlığınızın kültür ve sanat alanında yürüttüğü faaliyetler nelerdir?

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl halk kültürü alaında planlı alan araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Söz konusu alan araştırmalarında halk kültürünün çeşitli konularında derlemeler yapılarak elde edilen veriler (video, ses, fotoğraf, yazılı belge) Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge çerçevesinde geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları sanatkarları, mahalli sanatçıları ve çalgı yapımcıları, geleneksel Türk tiyatrosu sanatkarları ve âşık/ozan, halk/kalem şairleri ve zakirler akademisyen ve uzman bir jüri tarafından değerlendirilmekte, kayıt altına alınmaktadır.

SINEMA GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sinema alanında yapılan destekler nelerdir?

Yapım Desteği,Yapım Öncesi Desteği,Yapım Sonrası Desteği

Belgesel Film Yapım Desteği başvurularında gerekli belgeler nelerdir?

1. Destek talebinin dile getirildiği dilekçe (imzalı/kaşeli) 2. Başvuru formu (imzalı/kaşeli) 3. Yaklaşım metni (Kullanılacak mekânlar, röportajlar ve çekim teknikleri ile ilgili bilgileri içerecek şekilde en az 2 sayfa) 4. Sinopsis (en fazla 2 sayfa) 5. Biyografiler ve Filmografiler (yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı / metin yazarı, varsa yapımcı) 6. Proje Takvimi 7. Ayrıntılı Bütçe 8. Senaryo ve diyalog yazarı / metin yazarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname 9. Biyografik çalışma olması durumunda kişinin kendisinden veya mirasçılarından alınmış izin belgesi 10. Referans belgeleri (varsa) 11. Şirket başvurusu olması durumunda yukarıdaki belgelere ek olarak imza sirküleri ve son altı ay içerisinde alınmış ticari faaliyet belgesi (fotokopi)

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Yönetmenliği hakkında bilgi?

http://sinema.kulturturizm.gov.tr/TR,143928/mevzuat.html link adresimizden inceleyebilirsiniz.

Sinema destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilir mi?

Başvurular elden yapılamayacak olup, E-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun bireysel başvurularda ıslak imzalı, şirket başvurularında ise ıslak imzalı ve kaşeli olarak Sinema Genel Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Sinema Genel Müdürlüğü iletişim numarası ve adresi hakkında bilgi alabilirmiyim?

Adres:Anafartalar Caddesi No:67 06250 Ulus\ANKARA Telefon: (+90 312) 509 45 00-01

DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Devlet tiyatroları iletişim numarası ve adresi hakkında bilgi alabilirmiyim?

Adres:İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No:8 ULUS / ANKARA Tel: 0 (312) 310 19 45

Devlet tiyatroları Refik Ahmet Sevengil tiyatro kütüphanesi hakkında bilgi alabilirmiyim?

1949'dan bugüne Sahnelenen bütün oyunlar Devlet Tiyatroları Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

Devlet Tiyatrolarında gaziler,şehitler,engellilere oyun bilet ücreti nedir?indirim söz konusumudur?

Gaziler, Şehit ve Gazi Dul Yetimleri, Engelliler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerden ücret alınmayacaktır.

DIS ILISKILER VE AB KOORDINASYON DAIRE BASKANLIGI

Türksoy nedir?

TÜRKSOY, Türk dili konuşan ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan UNESCO benzeri Uluslararası bir kuruluştur.1992 yılında kurulmuştur. Üye ülkelerin yönetim, iç ve dış politikalarına karışmamakta ve siyasi bir hedefi bulunmamaktadır.

Türksoy uluslararası Türk Kültür Teşkilat üyeleri nelerdir?

TÜRKSOY’a üye ülkeler; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan, Başkortostan, Hakasya, Tıva Özerk Cumhuriyetleri ile Moldova’ya bağlı Gagauz Yeri üye olmuş, Rusya Federasyonu’na bağlı Yakut Saha ve Altay Cumhuriyeti olmak üzere üye sayısı toplam 14’e ulaşmıştır.

Birleşmiş Millet Dünya Turizm Örgütü Nedir?

Seyahat ve turizm alanında faaliyet gösteren uluslararası bir örgüttür.

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Kütüphane açılmasında aranan şartlar nelerdir?

1) Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerde olması,
2) Kütüphane açılacak binanın kültür ve kütüphane hizmetlerini vermeye elverişli olması.
3) En az 80–100 m2 okuma salonu ve idari bürolarının olması,
4) Müstakil bir binada ve sessizlik ortamına sahip olması, öncelikle giriş katında olması,
5) En az 25 yıl süreyle tahsis veya intifa hakkının Bakanlığımıza verilmiş olması,
6) Bay ve bayan okuyucular için ayrı tuvaletlerinin olması,
7) Müstakil odun ve kömür deposunun olması,
8) Gürültüden uzak, trafiğin az olduğu, eğlence yerleri ile içkili yerlerden uzak olması gerekmektedir.

Özel Kütüphane açmak için nereye başvurulmalıdır?

Özel Kütüphane açılması taleplerinin; Bakanlığımızın 18.04.2007 tarih ve 66443 sayılı "Halka Açık Özel Kütüphane Açılması İlke ve Esasları" konulu Genelgesi kapsamında (Genelge No:2007/04) özel kütüphane açılması planlanan yerin bağlı bulunduğu Valilikçe değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca açılacak olan kütüphanede verilen hizmetler ve teknik konularda yardım almak üzere bulunulan ildeki İl Hlak Kütüphanesi veya diğer Halk Kütüphanelerine müracaat edilmesi durumunda söz konusu birimlerce gerekli yardımda bulunulacaktır.

Süreli olmayan yayınlar bandrol işlemleri, sertifika ve yapımcı sistemlerine nerden ulaşabilirim?

Süreli olmayan yayınlar bandrol işlemleri, sertifika ve yapımcı sistemlerine www.sinema.gov.tr www.telifhaklari.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr sitelerindeki ilgili linklerden veya https://tescil1.telifhaklari.gov.tr/TelifHaklariNet adresinden ulaşabilirsiniz.

Neden ISBN kullanmalıyım?

Bir yayıncı veya kitapçı olarak kitap satmak amacında olduğunuza göre, bu sizin tercihinize bağlı olacaktır. Kitaplarınız ISBN’le sipariş edilemiyor veya dağıtılamıyorsa ve bibliyografik bilgi girişleri yapılmamışsa kitaplarınızın satışı yapılamayabilir. İnsanlar, kitaplarınızın mevcut olmadığını varsayacaktır ve olduğunu biliyor olmalarına rağmen, endüstriyel olmayan bir yöntemle kitaplarınızı temin etmenin çok sıkıntılı bir süreç olacağını düşüneceklerdir.

Teda Projesi kapsamında destek türleri nelerdir?

Yayımcı kuruluşlar çeviri veya baskı giderlerinden birisi için şarta bağlı mali destek talebinde bulunabilirler.