• ALO 176

  Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında merak ettiğiniz tüm konular, dilek, şikayet, istek ve önerileriniz için Başvuru Yap veya Canlı Destek kısmından bize ulaşabilirsiniz.

 • ALO 176

  Kültür varlığı kaçakçılığı, kaçak kazı, define arama ve yurt dışındaki eserlerimizle ilişkin iade çalışmaları ile Ülkemizde yürütülmekte olan yerli ve yabancı kazılar ve uluslararası kazı ve araştırma sempozyumu ile Müze kurtarma kazıları sempozyumları ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Müze ve ören yerleri giriş ücretleri ve müze kart ile ilgili soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Halk Kütüphaneleri ve Bakanlık yayınları hakkında soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Milli Kütüphane hizmetlerinden yararlanma hakkında soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Türkiye tanıtım faaliyetleri, tanıtım broşürleri ve tanıtım filmleri ile ilgili soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Korsan kitap, cd, film ve telif haklarıyla ilgili soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Devlet Opera ve Balesi ve etkinliklerinin biletleri ile ilgili soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  SOKÜM Çalışmaları, Alan Araştırmaları, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, Sergiler, Kutlamalar, Etkinlikler, Yaygın Turizm ve Kültür Eğitimi, Profesyonel Turist Rehberliği, Öğrenci Stajları ve Kültürel Faaliyetlere Maddi Destek ile ilgili soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Bakanlığımız web sitelerinde bulunan kırık linkler, hatalar ile ilgili sorun ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarımız (Orkestralar, Türk Halk Müziği Koroları, Klasik Türk Müziği Koroları ve Topluluklar), etkinliklerimiz ve sanatçılarımız ile ilgili soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Arazi tahsisi, deniz turizmi, kültür merkezleri, seyahat acentaları, teknik yardım ve destekler, turistik tesisler, turistik yörelerde alış veriş, turizm istatistikleri, turizm teşvikleri, turizm yatırımları ile ilgili soru ve sorunlarınız

 • ALO 176

  Sinema destek başvuruları, film çekim izinleri vb. hakkında sorunlarınız

Bakanlığımız görev alanına giren hizmetler hakkında şikayet ve önerilerinizi daha hızlı bir şekilde iletişim merkezimiz aracılığıyla çözümlemek için T.C. kimlik numaranızı ve iş Akış numaranızı ( önceden başlatılmış işleminizin sorgulanmasında ) bulundurmanız gerekmektedir.


  1. SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 • Sinema genel Müdürlüğü görevleri nelerdir?

  -

  "02.11.2011 tarih ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın bir ana hizmet birimi olarak teşkilatlanan Sinema Genel Müdürlüğü'nün görevleri; 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek Sinema sektörüne ilişkin yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve bu alandaki kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak Bakanlığın ulusal sinema sektörünün korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlama ve sanat bilincini yükseltme yönünde politikalar üretmek, bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikli eser üretimini teşvik etmek Ülke tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film projelerini desteklemek Bakanlık adına ulusal ve uluslararası festivaller, film haftaları, yarışmalar, gösterimler, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenmesini sağlamak, maddî katkıda bulunmak ve bu etkinliklere ilişkin ödüller vermek Müze, arşiv, kütüphane ve gözlemevi gibi birimler aracılığıyla sinematografik eserlerin paylaşılmasını ve korunmasını sağlamak ve bunları kamunun istifadesine sunmak Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel medya kuruluşları ile sektörel ilişkileri geliştirecek faaliyetleri yürütmek; görev alanında bankalar, finans kuruluşları, meslek birlikleri, birlikler, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Sinema sektöründe meslekî standartlar ile çalışma koşullarını belirlemek ve bu esaslar doğrultusunda belgelendirme ve denetim faaliyetlerini yürütmek Sinema sektöründe yapım, dağıtım ve gösterime ilişkin eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; sinema filmleri ile görsel-işitsel yapımları üretenler ve dağıtanlar ile gösterimin yapıldığı alan ve mekânlara izin belgeleri vermek ve bu mekânları denetlemek Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak, basılı veya elektronik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak

 • Sinema Genel Müdürlüğü'nün misyon ve vizyonu nedir?

  -

  "Misyon: Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak ve sanat bilincini yükseltmek yönünde politikalar üreterek, bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikli eser üretimini teşvik etmek, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve uluslararası boyutta Türk sinemasının yerini ve rolünü güçlendirmek. Vizyon: Türk sinema sektörünü dünyada marka değerine sahip bir konuma getirmek ve ülkemizi en önemli sinema üretim merkezlerinden birisi olarak vazgeçilmez noktaya taşımak."

 • Sinema Genel Müdürlüğü destek türleri nelerdir?

  -

  Sinema Genel Müdürlüğü destekleri; yapım desteği, proje (yapım öncesi) desteği, yapım sonrası desteği ve tanıtcı faaliyet desteğidir. (Destek türlerine ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.) Destek başvuruları genel şartları nedir? "Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler Sinema FilmlerininDesteklenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilir. Yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yönetmenin yabancı olması halinde, başvuruda sözkonusu yönetmenin de imzası bulunur. - Yapım desteğinden ve yapım sonrası desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı proje için başvuruda bulunulamaz. - Daha önce destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerin tamamlanmış olması veya Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiş olan üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekir. - Başvurular, destek türlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak başvuru formlarının doldurulması ve Sinema Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulan gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa verilmesi suretiyle yapılır. - Başvuru formlarında, talep sahibi ve sunulan projeye ilişkin bilgilerin yanı sıra talep edilen destek türü ve miktarına ilişkin bilgiler de yer alır. - Destek başvuruları öncelikle, Bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibarıyla kabul edilir. Eksikliği bulunan başvurular ilgililere iade edilir ve bu eksikliklerin en geç beş iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilir. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir. Başvuru formu; talep edilen destek türü ve miktarı ile gider ve gerekçeleri içeren bütçe; sinopsis; konu, amaç ve içeriğe ilişkin belgeler ile daha önce destek alınıp alınmadığını gösterir belgelerin ilk müracaatta verilmesi zorunludur."

 • Destek başvuruları dönemleri ve gerekli belgeler nelerdir?

  -

  Destekleme başvurularındaki dönemsel yığılma ve değerlendirme aşamasında bu yığılmaya bağlı olarak yaşanan sıkıntılar Sinema Genel Müdürlüğü ve “Sinema Destekleme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş, başvuruların tüm yıl boyunca belirlenen dönemler halinde alınmasına ve başvurusu alınan projelerin belirlenen dönemlerde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu hususta başvuru dönemleri Sinema Genel Müdürlüğü internet sayfası "Duyurular" sekmesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Destek türlerine ilişkin başvuru formları ve gerekli belgeler ise internet sayfasında "Başvurular" sekmesinde yer almaktadır.

 • Proje (yapım öncesi) desteği nedir?

  -

  "Proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla doğrudan ve geri ödemesiz olarak yapılır. Proje (yapım öncesi) desteği çeşitleri; Araştırma Geliştirme Desteği Senaryo ve diyalog yazım ve geliştirme desteğidir.

 • Proje (yapım öncesi) desteği başvuru koşulları nedir?

  -

  - Proje desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o projenin toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz. Kurul, senaryo yazım projelerinde proje giderlerinin tamamının desteklenmesine de karar verebilir. - İki defa üst üste senaryo yazım desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için, senaryolardan birinin filme çekilmiş olması gerekir. İki defa üst üste yapım araştırma ve geliştirme desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için de, projelerden birinin film yapımı şeklinde gerçekleştirilmiş olması gerekir

 • Yapım desteği nedir?

  -

  "Yapım desteği; sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen tüm yapım aşamalarının desteklenmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı geri ödemelidir. Ancak belgesel, canlandırma ve kısa filmlere geri ödemesiz destek sağlanabilir. Yapım desteği çeşitleri, Uzun Metrajlı Kurgu Film İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Belgesel Animasyon Kısa Film Desteğidir

 • Yapım Desteği başvuru koşullar nelerdir?

  -

  "Yapım destekleri ancak geri ödemeli olarak sağlanır. Kurgu filmler için yapım desteği sağlanması, yönetmen ve yapımcının ortak başvurusunun bulunması, yapımın sinema versiyonunun üretilecek olması ve sinema salonu gösteriminin önce yapılması koşullarına bağlıdır. Ancak, belgesel, canlandırma ve kısa filmler için bu koşullar aranmaz ve bu filmlere geri ödemesiz destek sağlanabilir. - Yapım desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o yapımın toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz. - Geri ödemesini tamamlayan filmin yapımcısına, sonraki başvurusunun kabul edilmesi halinde, Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarı Bakanlıkça % 50’sine kadar artırılabilir. - Yapımcı bu desteği alabilmek için 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak gösterebilir. Anılan Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca teminat sağlayamayanlar muteber en az iki şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilir. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka teminatlarla değiştirebilir. - Desteklenen yapımlar, desteğin verilmesine ilişkin taraflar arasında yapılacak sözleşme çerçevesinde Bakanlık tarafından ticari amaç taşımayan kültürel faaliyet, festival ve benzeri etkinliklerde gösterilebilir.

 • Yapım Desteği geri ödeme koşulları nelerdir?

  -

  Geri ödemeli yapım desteği olarak sağlanan destekler, yapım maliyeti karşılandıktan sonra elde edilen gelirlerden Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yapımcı tarafından geri ödenir. Yapımın gösterime girdiği yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, yapımdan elde edilen toplam hasılattan, bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda geri ödeme yapılır. Yapımın gösterime girmemesi veya tarihinin tespit edilememesi halinde, en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla gösterime girmiş sayılır.Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde geri ödemeli destekler geri ödemesiz sayılır. Ancak, Destekleme Kurulunca belirlenen uluslararası festivallere davet edilen veya bunlardan birinde ödül kazanan filmler hariç olmak üzere, geri ödemesi tamamlanamayan filmlerin yapımcısı üç yıl süreyle bu Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz. Geri ödemesiz sayılan miktarın yapımcı tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri ödenmesi halinde, yapımcı, desteklerden faydalanmak üzere tekrar başvuruda bulunabilir.

 • Yapım sonrası desteği ve koşulları nedir?

  -

  Yapım sonrası desteği: Sinema filminin izleyiciye ulaştırılabilmesi amacıyla tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesine yönelik doğrudan veya dolaylı geri ödemeli veya geri ödemesizdir. Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı toplam giderlerin % 50’unu aşamaz.

 • 2. KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YAYIN STANDARTLARI VE DERLEME


 • ISBN nedir?

  -

  ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) dünyanın neresinde yayımlanırsa yayımlansın, bibliyografik künyesi belirli tek bir materyali [kitap, e-kitap, (eğitim amaçlı yayınlanan) CD, DVD, VCD, yazılım vb. ] temsil eden 5 küme altında 13 rakamdan oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.

 • Neden ISBN kullanmalıyım?

  -

  Bir yayıncı veya kitapçı olarak kitap satmak amacında olduğunuza göre, bu sizin tercihinize bağlı olacaktır. Kitaplarınız ISBN’le sipariş edilemiyor veya dağıtılamıyorsa ve bibliyografik bilgi girişleri yapılmamışsa kitaplarınızın satışı yapılamayabilir. İnsanlar, kitaplarınızın mevcut olmadığını varsayacaktır ve olduğunu biliyor olmalarına rağmen, endüstriyel olmayan bir yöntemle kitaplarınızı temin etmenin çok sıkıntılı bir süreç olacağını düşüneceklerdir.

 • Bir ISBN’im olmak zorunda mı?

  -

  Uluslararası ISBN Sistemi uyarınca ISBN alınmasını zorlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, hukuki ya da telif hakları koruması da sağlamaz. Buna rağmen bazı ülkelerde ISBN’in kullanımı kanunlarla belirlenmiştir.

 • ISBN almanın yararı nedir?

  -

  "Yayımcı ön sayısı verilen yayımcılara ilişkin bilgiler, altı ayda bir Uluslararası ISBN Merkezine bildirilmekte, Merkez tarafından yayınlanan “Uluslararası Yayımcı Kataloğu” aracılığı ile bu sisteme kayıtlı ülkelere duyurulmaktadır. ISBN alan materyale ilişkin bilgiler, ISBN Türkiye Ajansı olarak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce ilgili çevrelere iletilmektedir. ISBN, monografik yayınlar için tek uluslararası künyedir; tahsis edilen bir numara, uzun bibliyografik tanımlayıcı kayıtların yerine geçmektedir. Zaman ve işgücünden tasarruf edilir, hataların tekrarı önlenir. ISBN derlemeler yapılmasına ve ticari kitap rehberlerinin ve Books in Print (yayımlanmış kitaplar) gibi bibliyografik veritabanlarının güncellenmesine olanak verir. Temin edilebilir kitaplar hakkında bilgiye kolayca ulaşılır. ISBN, barkod üretiminde yoğun olarak kullanılması nedeniyle, ticari dağıtım sistemlerine hız ve etkinlik kazandırarak yayımcılar ve kitap satıcıları arasında etkin ve ekonomik bir iletişim sağlayacağı gibi, materyal siparişlerine, yazışmalara ve bibliyografik tarama işlemlerine de hız kazandırmaktadır. Telif hakları yönetimi çoğunlukla ISBN temelinde yürütülür. Kütüphane içi sipariş, satın alma ve ödünç verme ile kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerini, toplu katalogların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. Ulusal ödünç verme işlemleri bazı ülkelerde ISBN’e dayalıdır. Bu kayıtlar, yazar ve emeği geçenlerin, kitaplarının halk kütüphanelerince kaç kez ödünç verildiklerine göre ücret alabilmelerini mümkün kılmaktadır. ISBN’le toplanan veriler, yayıncılıkta farklı ürün çeşitlerinin ve yayınların başarılarının takibi ile farklı konu grupları ve hatta farklı yayıncılar arasında karşılaştırmalar yapılması imkânını sağlar.

 • Nelere ISBN verilir?

  -

  Basılı kitaplar ve kitapçıklar Kabartma yazı ile hazırlanmış kitaplar Yayıncı tarafından, düzenli olarak güncellenmesine ve takip edilmesine gerek olmadığı varsayılarak basılan yayınlar Ayrı Basılar: Bir danışma kaynağının bağımsız makaleleri ya da belirli sayıları (ancak söz konusu süreli yayının bütünü değil) Haritalar Eğitim/öğretim amaçlı filmler, videolar ve slaytlar Kaset, CD veya DVD’de işitsel kitaplar (konuşan kitaplar) İster fiziksel taşıyıcıda (makine tarafından okunan teypler, disketler, CD-ROM’lar) ister internette olsun, elektronik kitaplar Basılı monografik yayınların dijital kopyaları Mikrofilm yayınları Eğitim veya öğretim işlevli yazılım Karışık medya yayınları (temel olarak bir metin belgesine dayanması durumunda)

 • ISBN karşılığı ücret ödemem gerekiyor mu?

  -

  Hayır. ISBN için ücret alınmamaktadır.

 • Daha önce ISBN alan bir materyal farklı bir adla ya da başka bir yayımcı tarafından basılacaksa yeni bir ISBN alınması gerekir mi?

  -

  "Evet, ISBN almış materyalde isim yayımcı değişikliği durumunda yeni ISBN alınması gerekir."

 • Daha önce ISBN almış eserin içeriğinde ve biçiminde değişiklik yapılarak yeniden basılacak materyal için, yeni bir ISBN alınır mı?

  -

  Evet.

 • Materyal hiçbir değişiklik olmaksızın tıpkı basım olarak yeniden yayınlanacaksa yeni bir ISBN almasına gerek var mıdır?

  -

  Hayır.

 • Basımı yapılmış olan eserim için ISBN alabilir miyim?

  -

  Hayır. ISBN standardı eser basım aşamasında iken matbaa tekniği ile esere basılmasıdır. Basımı yapılmış olan eserlere ISBN verilmemekte ancak 2. kez basımı yapılacağında basılmadan önce başvurulması gerekmektedir. (Basılmış olan eserlerin üzerine ISBN’nin sticker, yapıştırma, kaşe gibi yöntemlerle uygulanması standart kullanımına uygun değildir.)

 • 3. KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YAYIMCILIK İŞLERİ VE FUARLAR


 • 2013 yılında katılım sağlanan uluslararası kitap fuarları hangileridir?

  -

  Ülkemiz kültür, sanat ve edebiyatının tanıtılması, uluslararası kurum ve kuruluşlarla kültürel ilişkilerimizin geliştirmesi, Türkiye yayıncılık sektörünün dışa açılımına destek olunması, uluslararası sektörel ilişkilerimizin geliştirilmesi ve TEDA Çeviri ve Yayın Destek Programı’nın tanıtılması amaçlarıyla 2013 yılında aşağıda yer alan uluslararası kitap fuarlarına katılım gerçekleştirilmiştir: Leipzig Kitap Fuarı / 14-17 Mart 2013 Paris Kitap Fuarı / 22-25 Mart 2013 Bologna Kitap Fuarı / 25-28 Mart 2013 Londra Kitap Fuarı / 15-17 Nisan 2013 Saraybosna Kitap Fuarı / 17-22 Nisan 2013 Budapeşte Kitap Fuarı / 18-21 Nisan 2013 Abu Dhabi Kitap Fuarı / 24-29 Nisan 2013 Tahran Kitap Fuarı /1 - 11 Mayıs 2013 Book Expo Amerika / 29 Mayıs-1 Haziran 2013 Pekin Uluslararası Kitap Fuarı / 28 Ağustos-1 Eylül 2013 Moskova Kitap Fuarı / 4-9 Eylül 2013 Liber Kitap Fuarı / 2-4 Ekim 2013 Frankfurt Kitap Fuarı / 9-13 Ekim 2013

 • 2014 yılında hangi uluslararası kitap fuarlarına katılım sağlanacaktır?

  -

  Bologna Kitap Fuarı / 24-27 Mart 2014 Londra Kitap Fuarı / 8-10 Nisan 2014 SarayBosna Kitap Fuarı / 17-22 Nisan 2014 Budapeşte Kitap Fuarı / 24-27 Nisan 2014 Abu Dhabi Kitap Fuarı / 30 Nisan-5 Mayıs 2014 Tahran Kitap Fuarı / Mayıs 2014 Varşova Kitap Fuarı / 22-25 Mayıs 2014 Pekin Kitap Fuarı / 27-31 Ağustos 2014 Cibuti Kitap Fuarı / Eylül 2014 Liber Kitap Fuarı / Ekim 2014 Frankfurt Kitap Fuarı / 8-12 Ekim 2014 Tunus Kitap Fuarı / Ekim 2014 Tüyap Kitap Fuarı / Kasım 2014

 • 2014 yılı ve sonrasında ülkemizin onur konuğu statüsünde katılımının karara bağlandığı uluslararası kitap fuarları hangileridir?

  -

  - Budapeşte Kitap Festivali (24-27 Nisan 2014) 2014 Budapeşte Kitap Fuarı’na ülkemizin onur konuğu olarak katılımı Bakanlığımız, Budapeşte Kitap Festivali yönetimi ve Macaristan’ın ilgili kurumlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde karara bağlanmıştır. Pekin Kitap Fuarı (27-31 Ağustos 2014): 2014 Pekin Uluslararası Kitap Fuarı’na ülkemizin onur konuğu olarak katılımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Basın ve Yayın Bakanlığı arasında 16 Kasım 2012’de imzalanan mutabakat zabtı ile karara bağlanmıştır. Liber Kitap Fuarı – Madrid (Ekim 2015): 2015 Liber Kitap Fuarı’na ülkemizin konuk ülke olarak katılımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Yayıncılar Federasyonu arasında 17 Kasım 2012’de imzalanan protokol ile karara bağlanmıştır.

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Uluslararası kitap fuarlarına katılma amacı nedir?

  -

  Dünya yayıncılarını buluşturan uluslararası kitap fuarlarına katılım, ülkemizin kültür, sanat ve edebiyatının evrensel kültür değerleri arasında kendine yer bulmasına ve Türk yayıncılığının ulaştığı ileri düzeyin uluslararası platformda tanıtılmasına imkân yaratmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu bu potansiyelin etkin bir şekilde tanıtılması ve dünya kamuoyunun ülkemiz ile ilgili doğru ve doyurucu bilgilere sahip olmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yurt dışında düzenlenen uluslararası kitap fuarlarına katılım gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizin çok boyutlu tanıtımına katkıda bulunulmakta, uluslararası kuruluşlarla kültürel ilişkilerimizi geliştirilmesi ve yayıncılık alanında dünyadaki son gelişmelerin birebir izlenebilmesi sağlanmaktadır.

 • Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi nedir?

  -

  Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülük etmesiyle birlikte uluslararası kitap fuarlarına katılımları ve sektörel dışa açılımı desteklemek üzere kurulmuştur. Ulusal Organizasyon Komitesi ayrıca Türk yayıncılık endüstrisinin gelişimine yönelik çalışmaları koordine etmektedir. Türkiye yayıncılık ve edebiyat yaşamında var olan profesyonel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini içinde barındıran Ulusal Komite’nin yürüttüğü çalışmalar vasıtasıyla, Türk yazarları ve edebiyatı dünya çapında dikkat çekmeye ve Türk yayıncıları daha büyük iş ilişkileri kurmaya başlamıştır.

 • Fuar katılımları hangi hususlar temel alınarak planlanmaktadır?

  -

  Uluslararası kitap fuarlarına katılıma yönelik çalışmalar yürütülürken çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcisi meslek birlikleri ile işbirliği yapılmaktadır. Fuarlara katılım Bakanlığımızca kiralanan stantlarda gerçekleştirilmekte ve uluslararası kitap fuarlarına Bakanlığımız koordinasyonunda katılmak isteyen yayınevlerine ve meslek kuruluşlarına stantlarda yer tahsis edilmektedir. Kültür ve edebiyatımızın dışa açılımında giderek daha önemli roller üstlenen telif ajanslarımız, belirlenen fuarlara gidiş-dönüş ulaşım giderleri ile bazı fuarlarda masa kiralama giderlerinin karşılanması yoluyla desteklenmektedir. Fuar katılımları; çeşitli edebi, sanatsal ve profesyonel etkinlikler vasıtasıyla içerik olarak zenginleştirilmekte ve sadece fuar alanıyla sınırlı kalınmayarak farklı kültür ve sanat mekânlarında, kültür ve edebiyatımıza ilişkin tanıtım amaçlı paneller, konferanslar, söyleşiler, okuma günleri, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sergiler düzenlenmektedir.

 • Katılım sağlanacak uluslararası kitap fuarları hangi kriterlere göre seçilmektedir?

  -

  Bakanlığımızca belirlenen kültürel tanıtım stratejisi çerçevesinde Türk yayıncılığının dışa açılımının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, yayıncılık sektörümüzün uluslararası rekabete dâhil edilmesi ve küresel rekabet gücünün arttırılması amaçlarına hizmet edebilecek nitelikler taşıyan, bölgesel ve küresel öneme sahip uluslararası kitap fuarları yıl içinde Bakanlığımızca katılım gerçekleştirilecek fuarlar arasına alınmaktadır Uluslararası tanıtım ve rekabet gücünün arttırılması bakımından taşıdığı bölgesel ve küresel öneme ek olarak katılım listesine alınacak fuarlar; profesyonel katılımcı sayısı, genel ve profesyonel ziyaretçi sayısı, profesyonel ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi bakımından altyapı olanakları, profesyonel faaliyetlerin etkinliğinin arttırılması bakımından sağlanan kolaylıklar ve imkânlar ile fuarın yayıncılık ve edebiyat çevreleri nezdindeki saygınlığı gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

 • Uluslararası Kitap Fuarlarına katılımları desteklenecek olan yayınevleri ve telif ajansları hangi kriterlere göre seçilmekte ve bu kuruluşlar ne şekilde desteklenmektedir?

  -

  Telif ajanslarımız ve yayınevlerimiz; gerçekleştirdikleri profesyonel görüşmeler ve imzaladıkları telif, çeviri ve dağıtım anlaşmaları yoluyla kültür ve edebiyatımızın dışa açılımına büyük katkı sağlamaktadırlar. Yayınevleri ve telif ajanslarının dışa açılım sürecine katkılarını daha ileri noktalara taşımak amacıyla, bu kuruluşlar fuar katılımları çerçevesinde Bakanlığımızca desteklenmektedir. Ülkemizdeki yayıncı meslek birlikleri olan Türkiye Yayıncılar Birliği ve Basın Yayın Birliği, üyelerine duyurmak üzere destek hakkında resmen bilgilendirilmektedir. Sonrasında ise Uluslararası Kitap Fuarları Ulusal Organizasyon Komitesi içerisinde de temsilcileri yer alan bu iki kuruluş tarafından belirlenen yayınevleri Bakanlığımıza bildirilmektedir. Bu yayınevlerine katılım sağlanan kitap fuarlarında oluşturulan Türkiye ulusal stantlarında yer tahsis edilmekte ya da fuarın yapıldığı ülkeye bağlı olarak zaman zaman yayınevlerimizin söz konusu ülkelere ulaşım giderleri karşılanmaktadır. Telif ajanslarından ise her yılın başında o yıl katılmayı planladıkları fuarlara ilişkin bilgi Bakanlığımızca resmen talep edilmektedir. Bakanlığımıza ulaşan cevaplar doğrultusunda, her bir ajans arasında eşitlik gözetilerek yıl bazında bir planlama yapılmakta ve planlama çevresinde telif ajanslarının belirlenen fuarlara gidiş-dönüş ulaşım giderleri ile bazı fuarlarda masa kiralama giderleri Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

 • 4. KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TEDA


 • TEDA Programı Nedir?

  -

  TEDA Programı, Türk kültür, sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayımlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek programıdır.

 • TEDA Programının Amacı Nedir?

  -

  Programın amacı, Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması hedefiyle yurtdışında bulunan yayımcı kuruluşlara şarta bağlı destekte bulunularak, Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılmasının yurtdışındaki saygın ve tanınmış yayınevlerince yerinde gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

 • TEDA Programı Başvuru Kimler Tarafından ve Nasıl Yapılır?

  -

  TEDA Programına sadece yurtdışında bulunan yayınevlerince başvurulabilir. TEDA Programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formu www.tedaproject.gov.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler: Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin örneği Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşmanın örneği Çevirmen ile yapılan anlaşmanın örneği Çevriye esas kitap veya kopyası Yayımcı katalogu veya elektronik katalog Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dildeyse, Türkçe veya İngilizce çevirileri de eklenmelidir. Başvuru formu ve diğer gerekli belgelerin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü “TEDA PROJESİ” Fevzi Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı No: 4 B –Blok, 06030 Ulus / ANKARA – TÜRKİYE adresine posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 • TEDA Programına Yapılan Başvuruların Son Teslim Ne Zamandır?

  -

  TEDA Programına başvurular yıl boyunca yapılabilir. Gelen başvurular (eksik belgesi bulunmayanlar) TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nca yılda iki kez olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendirilir. TEDA Programına her yıl I. Dönem son başvuru tarihi Mayıs ayının son iş günü, II. Dönem için ise 25 Ekim’dir. Son başvuru tarihiyle ilgili değişiklik olması halinde www.tedaproject.gov.tr adresinde duyurulur.

 • TEDA Programı Kapsamında Destek Türleri Nelerdir?

  -

  Yayımcı kuruluşlar başvuru formunda belirtilen çeviri veya baskı giderlerinden birisi için mali destek talebinde bulunabilirler.

 • Projenin Başlangıcı Olan 2005 Yılından Bu Yana Kaç Eser Desteklenmiş ve Kaç Eser Yayımlanmıştır?

  -

  2005-2013 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca TEDA Programı çerçevesinde, 58 ülke ve 54 farklı dilde toplam 1456 eser için yurt dışında bulunan 382 farklı yayınevine destek verilmiştir. Baskı öncesi destek sağlanan bu eserlerden 25 Kasım 2013 tarihi itibariyle 1.052 adedi yayımlanmış ve okurlarıyla buluşmuştur.

 • Destek Alan Yayınevlerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

  -

  Destek alan yayınevi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 yıl içerisinde eseri yayımlamak ve 30 adedini Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler. Yayımcı, destek aldığı eserin yayımını Bakanlığın onayını almaksızın kısmen veya tamamen başkalarına devredemez ve çevirmeni değiştiremez. Yayımcı başvuru tarihinden itibaren olabilecek idari ve fiziki değişiklikleri (adres, iletişim vb.) 10 gün içerisinde, Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bakanlık yayınevinden destek verilen eserle ilgili bilgi/belge (eserin çeviri, baskı aşamaları vb..) isteyebilir ve yayınevi söz konusu bilgi ve belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne) gönderir.

 • Başvurulan eser daha önce başvurulan ülke dilinde yayımlanmışsa bu esere destek verilebilir mi?

  -

  Kurul aynı dil ve ülkede daha önceki yıllarda yayımlanmış olan eserler için yapılan başvuruları eserin özellikleri, baskı ya da çeviri yılı, piyasada bulunup bulunmadığı gibi ölçütleri göz önünde bulundurarak değerlendirir.

 • Programa başvurularda en az baskı adedi kaçtır?

  -

  Destek başvurusu yapılan eser için planlanan baskı adedi en az 1.000 olmalıdır.

 • Desteklenmesin karar verilen yayınevlerine ödeme ne zaman yapılır?

  -

  Kurur kararlarının onaylanmasını müteakip yayınevleriyle Bakanlık arasında her bir eser için iki dilli (Türkçe-İngilizce) sözleşme yapılır ve sözleşmenin Bakanlığa ulaşmasından sonra ödeme işlemlerine başlanır.

 • 5. TELİF HAKLARI


 • Eser nedir, eser sahibi kimdir, eser sahibinin hakları nelerdir?

  -

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve “ilim ve edebiyat”, “musiki”, “güzel sanatlar” veya “sinema” eserleri olarak sayılan her çeşit fikir ve sanat mahsullerini ifade etmektedir. Bu kapsamda bir fikir veya sanat ürününün eser olarak koruma altına alınabilmesi için sahibinin hususiyetini yansıtacak düzeyde ve Kanunda öngörülen eser türlerinden birine dahil olabilecek mahiyette şekillenmiş olması gerekmektedir. Eser sahibi ise Kanunda eseri meydana getiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Ancak eser sahipliğinin doğması için herhangi bir sicile kaydedilmesine ya da makama bildirilmesine gerek yoktur. Eser sahipliği eserin oluşturulmasıyla kendiliğinden ortaya çıkar. Bir eserin birden fazla sahibi olması da mümkündür. Bir işlemenin veya derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak kaydıyla onu işleyendir. Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin birlikte sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır. 5846 Sayılı Kanunda eser sahibine, mali ve manevi haklar tanınmıştır. Manevi haklar; umuma arz hakkı, adın belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını men etme hakkı ile eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklarıdır. Mali Haklar ise; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile pay ve takip hakkıdır. Hakların içerikleri Kanunun ilgili maddelerinde düzenleme altına alınmıştır.

 • Eserimi nasıl koruyabilirim?

  -

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve “ilim ve edebiyat”, “musiki”, “güzel sanatlar” veya “sinema” eserleri olarak sayılan her çeşit fikir ve sanat mahsullerini ifade etmektedir. Bu kapsamda bir fikir veya sanat ürününün eser olarak koruma altına alınabilmesi için sahibinin hususiyetini yansıtacak düzeyde ve Kanunda öngörülen eser türlerinden birine dahil olabilecek mahiyette şekillenmiş olması gerekmektedir. Eser sahibi ise Kanunda eseri meydana getiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Ancak eser sahipliğinin doğması için herhangi bir sicile kaydedilmesine ya da makama bildirilmesine gerek yoktur. Eser sahipliği eserin oluşturulmasıyla kendiliğinden ortaya çıkar. Bir eserin birden fazla sahibi olması da mümkündür. Bir işlemenin veya derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak kaydıyla onu işleyendir. Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin birlikte sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır. 5846 Sayılı Kanunda eser sahibine, mali ve manevi haklar tanınmıştır. Manevi haklar; umuma arz hakkı, adın belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını men etme hakkı ile eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklarıdır. Mali Haklar ise; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile pay ve takip hakkıdır. Hakların içerikleri Kanunun ilgili maddelerinde düzenleme altına alınmıştır.

 • Eser sahiplerinin hakları kaç yıl süreyle korunur? Eserlerin izin almaksızın serbestçe kullanılabilmesi için kaç yıl geçmesi gerekir?

  -

  Bir fikri ürünün eser olarak korunabilmesi için sahibinin hususiyetini taşıması, sahibinin hususiyetini yansıtacak düzeyde şekillenmiş olması ve Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi gerekir. Bu şartları sağlayan fikir ve sanat ürünleri, eser olarak korunmakta olup eser sahipliğinin doğması için herhangi bir sicile kaydedilmesine ya da makama bildirilmesine gerek yoktur. Eser sahipliği eserin oluşturulmasıyla kendiliğinden ortaya çıkar ve doğal bir korumadan yararlanır. Ancak eser sahipleri istemeleri halinde Telif Hakları Genel Müdürlüğüne başvurarak eser sahiplikleri konusunda ispat kolaylığı sağlanması amacıyla isteğe bağlı kayıt tescil yaptırabilirler. İsteğe bağlı kayıt tescil işleminde başvuranların beyanı esas alınmaktadır.

 • Albüm çıkarmak istiyorum ne yapmalıyım?

  -

  Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Eser sahibi belli değilse, koruma süresi eserin aleniyet kazanmasından itibaren 70 yıldır. Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

 • Kitap bastırmak istiyorum ne yapmalıyım?

  -

  Öncelikli olarak yapımcı sıfatına sahip olmanız ya da bir yapımcıyla anlaşmanız gerekmektedir. Albümünüzü başka bir yapımcı olmaksızın kendiniz çıkartmak istiyorsanız Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğünden yapımcı belgesi almanız gerekir. Yapımcı belgesini aldıktan sonra hazırlanan albümün piyasaya sunulması için zorunlu kayıt- tescilinin yapılması gerekir. Zorunlu kayıt- tescil başvurusu için İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Zorunlu kayıt- tescil başvurusu sonucunda alacağınız kayıt –tescil belgesi ile birlikte bandrol için İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden teslim alınan bandrollerin albümlere yapıştırılmasını takiben bu yapımların piyasaya sunulması mümkündür. Ancak çoğaltımı yapılacak bu albümlerin mutlaka sertifikalı bir dolum tesisinde çoğaltılması gerekir.

 • CD, VCD, DVD' leri nerede çoğaltmalıyım?

  -

  Kitapların sertifikalı bir matbaada çoğaltımının yapılması ve ilgili yönetmelikte tanınan istisnalar hariç bandrollenmesi zorunludur. Bandroller; kitapların çoğaltımını takiben sevkiyattan önce yapıştırılmalıdır. Süreli olmayan yayınlar için bandrol taleplerinin, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.telifhaklari.gov.tr) bulunan “Online İşlemler - Bandrol Başvurusu” linkinden giriş yapılmak suretiyle bandrol otomasyon sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi ve işlem sonunda verilen başvuru numarası ve istenilen belgelerle birlikte Yayıncılar Birliği Federasyonuna (YAYFED-İstanbul, Ankara, İzmir birimleri) ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • Korsan ihbarını nereye yapabilirim?

  -

  Fikir ve sanat eseri içeren taşıyıcı materyallerin Bakanlığımız sertifikasına sahip dolum tesislerince çoğaltılması gerekir.

 • İnternetteki fotoğrafları izin almadan kullanabilir miyim?

  -

  "155 Polis Hattına ya da İllerde Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonu Başkanlıklarına yapılabilir. İl Denetim Komisyonu başkanlıklarından bazılarının irtibat bilgileri aşağıda belirtilmektedir. ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0312 303 53 95 İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0212 636 22 19 İSTANBUL İL DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEL: 0212 491 20 31 KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0332 321 73 44 ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0322 435 71 02 DAHİLİ:5320 İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0232 489 05 00 DAHİLİ:5346"

 • Önceden yayınlanmış bir filmin gösterimini yapmak istiyorum, izin almam gerekir mi?

  -

  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre göre bedii vasfı (estetik) bulunmayan teknik mahiyetteki fotoğraflar ilim ve edebiyat eseri olarak, bedii vasfa (estetik) haiz olanlar ise güzel sanat eserleri olarak koruma altına alınmıştır. Bu çerçevede fotografik eserler üzerinde sahibinin mali ve manevi hakları mevcut bulunmaktadır. Bir fotoğrafın internette yayınlanması bu eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Eser internette yayınlanıyor olsa bile esere ilişkin hak sahiplerinin hakları devam eder, bu sebeple ilgili hak sahiplerine ulaşarak yazılı izin alınması gereklidir. İzin alınmaması ihlal teşkil eder.

 • Materyal hiçbir değişiklik olmaksızın tıpkı basım olarak yeniden yayınlanacaksa yeni bir ISBN almasına gerek var mıdır?

  -

  "Bir filmin, başka bir etkinlikte gösterilmesi, o filme ilişkin temsil hakkının kullanılması anlamına gelmektedir. Temsil hakkının kullanılması için ise, eser (film) üzerinde hak sahibi olan kişilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Genellikle, filmler üzerinde, yapımcı firmalar hak sahibi olup söz konusu iznin alınması hususunda, bu firmalarla ya da bu firmaların üyesi oldukları meslek birlikleriyle irtibata geçilmesi gerekmektedir. Ancak, temsil hakkının kullanımına ilişkin olarak, 5846 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde bir istisna düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca; yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla, doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. Dolayısıyla film gösteriminin, bu hüküm kapsamında olması halinde, hak sahiplerinden izin alınmasına gerek bulunmamaktadır."

 • Eser sahiplerine ulaşabileceğim herkese açık bir veri tabanı var mıdır?

  -

  Bakanlığımız bünyesinde, eser ve eser sahiplerine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak eserin türüne göre ilgili meslek birlikleriyle bağlantıya geçerek eser sahibine ilişkin bilgilere ulaşmak mümkündür. Meslek birliklerinin irtibat bilgilerine, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yer alan “Türkiye’de Meslek Birlikleri” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • 6. DEVLET OPERA VE BALESİ


 • İllerinizde hangi oyunlar sahnelenmektedir?

  -

  Her ilde her sezon farklı eserler sahnelenmektedir.Bu nedenle hangi ilde hangi eserlerin sahnelendiğini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün www.dobgm.gov.tr adresli kurumsal internet sitesinde bulabilirsiniz.

 • Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü’nün hangi illerde Müdürlükleri vardır?

  -

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Ankara DOB Müdürlüğü, İstanbul DOB Müdürlüğü, İzmir DOB Müdürlüğü, Antalya DOB Müdürlüğü, Mersin DOB Müdürlüğü ve Samsun DOB Müdürlüğü olmak üzere 6 İl Müdürlüğü bulunmaktadır.

 • Çocuklar için sahnelenen eserleriniz var mı?

  -

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 6 İl Müdürlüğünde her sanat sezonunda çocuklar için çocuk eserleri sahnelenmektedir. Bunlar Çocuk ve Gençlik Eserleri Değerlendirme Kurulu tarafından sezon öncesinde titizlikle incelenip belirlenmektedir.

 • Bilet satışlarınız nasıl yapılmaktadır?

  -

  Bilet satışlarımız Müdürlüklerimizde bulunan gişelerde ve www.dobgm.gov.tr adresli kurumsal internet sitemizden hem üye olanlara hem de üye olmayanlara yapılmaktadır. www.dobgm.gov.tr adresli kurumsal internet sitemize üye olarak temsil iptallerinden, satışa açılan eserlerden, vb. birçok konudan haberdar olabilir, aynı zamanda hangi eserleri izlediğiniz gibi birçok şahsi bilgiyi tutabilirsiniz.

 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam kaç sahnede oyun sergilenmektedir?

  -

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam dokuz (9) yerleşik sahnede oyun sergilenmektedir.

 • Ankara, İstanbul,Mersin,Samsun,İzmir,Antalya’daki salonlarınız nerelerde? İletişim bilgileri nedir?

  -

  İllerimizdeki salonlarımızın, gişelerimizin adres ve telefonlarını www.dobgm.gov.tr adresli kurumsal internet sitemizde “Bilet Satış” başlığı altında konumlandırılmış “Sahnelerimiz” başlığını seçerek öğrenebilirsiniz. Yıllık Sanat Sezonu programını nereden öğrenebiliriz? Gişelerimizde bulunan Yıllık Sanat Sezonu Temsil Programı broşürlerimizden ve www.dobgm.gov.tr adresli kurumsal internet sitemizden öğrenebilirsiniz.

 • Sahnelenecek Opera ve Bale eser temsillerine ait bilet satışlarında ne gibi indirimler uygulanmaktadır?

  -

  Devlet Opera ve Balesi Bilet Satış İlkeleri’ne göre uygulanan indirimler aşağıdaki şekildedir. Toplu bilet taleplerinde asgari koltuk sayısı Genel Müdürlük ve bağlı Müdürlüklerce belirlenir ve 50 kişiden fazla olan taleplerde %50 indirim uygulanabilir. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında çalışan personel eş ve çocukları ile emekliler ve öğrenciler temsillerimizde %50 indirimden yararlanabilirler. Gaziler, şehit ve gazilerin dul ve yetimleri, engelliler ile “65 yaşını doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz T.C. Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 sayılı Kanun” kapsamındaki kişiler gişeden yer numarası almak kaydı ile temsilleri ücretsiz izleyebilirler. Bedensel ve görme engelliler için salonun (A) sırasından 2 adet koltuk ayrılacak, temsile 1 gün kala talep olmaması durumunda satışa sunulur. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenip, kuruma bildirilecek 10 başarılı öğrencinin temsilleri ücretsiz izleyebilmeleri amacıyla, öğrencilere her ay için 10 koltuk tahsisi yapılır. Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüklerince 2013-2014 sanat sezonunda sahneleyecekleri eserlerde 200 ve yukarısı indirimli toplu bilet satışlarında veya taleplerinde Genel Müdürlükten alınacak onay doğrultusunda işlem yapılacaktır. Sanat sezonları içerisinde yerleşik temsillerde Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerince sahnelenecek eserleri ücretsiz izlemek için çeşitli kurum kuruluşlar, dernek, vakıf, sığınma evleri, üniversiteler vb. kuruluşların koltuk tahsis talepleri Genel Müdürlük onayına bağlıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının eğitim amaçlı ve sosyal içerikli faaliyetleri amacıyla yapılan toplu bilet satışlarında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün belirleyeceği indirim oranları uygulanır.

 • Sahnelenecek Opera ve Bale eser temsillerine rezervasyon yaptırılabiliyor mu?

  -

  Temsillerimize olan yoğun ilgi nedeniyle rezervasyon yapılamamaktadır.

 • Engellilere yönelik herhangi bir uygulamanız var mı?

  -

  Engelli vatandaşlarımız gişeden yer numarası almak kaydı ile temsilleri ücretsiz izleyebilirler. Bedensel ve görme engelliler için salonun (A) sırasından 2 adet koltuk ayrılmış olup, temsile 1 gün kala talep olmaması durumunda bu koltuklar satışa sunulur.

 • Personel alımı yapıyor musunuz? Bu alımları nereden takip edebiliriz?

  -

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ihtiyaç doğrultusunda Personel alımı için sınavlar düzenlemektedir. Bu sınavları Resmi Gazeteden ve Kurumsal internet sitemizden takip edebilirsiniz.

MİSYON
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Ülkemizin evrensel kültür, sanat ve turizm değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak ve tanıtmak, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ülkemizin dünya turizminden alacağı payı arttırmak” görevlerini yerine getirir.

Bağlantılar

Back to Top